Organi ustanove
Dječji vrtić Zapruđe sa sjedištem u Zagrebu, Baburičina 11 javna je ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13).   
Osnivač Vrtića je Grad Zagreb.
Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

  • upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
  • izdavanje potvrda i mišljenja,
  • upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova:

  • tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika
  • jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića
  • jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
 
Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.
 
 

Ispiši stranicu